Đóng tàu & Sắt thép

Khu vực nhà máy đóng gói hóa chất /sử dụng mực chống cháy

Page info

Name Admin Date15-11-04 17:15 Hit1,407 Comment0

Contents

 

 


3e087926fcf1155949dd4baeceb1bec2_1446624308_3314.jpg

 

 

3e087926fcf1155949dd4baeceb1bec2_1446624308_1733.jpg

 


3e087926fcf1155949dd4baeceb1bec2_1446624308_5604.jpg

 

 

3e087926fcf1155949dd4baeceb1bec2_1446624816_1304.jpg

 

 

 

 

 

Tại nhà máy đóng gói hóa chất cần in LOT, No, bộ đếm. Kiểm tra nghiêm ngặt loại mực đang sử dụng.Sử dụng mực chống cháy không bị kiểm soát tại các nhà máy hóa chất kết hợp lắp máy TMS in ký tự lớn. Qua nghiên cứu, với loại mực chống cháy có sở hữu riêng, việc in ở các nhà máy hó